Polityka prywatności

"Homelando" Nieruchomosci nad morzem. Spełnienie obowiązku informacyjnego (art.13 RODO).

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administrator danych osobowych
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
3. Pochodzenie danych
4. Rodzaj przetwarzanych danych
5. Cel przetwarzania danych
6. Przekazywanie danych osobowych
7. Czas przetwarzania danych osobowych
8. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
9. Organ nadzorczy i skargi.

1. Administrator danych osobowych:
a) Administratorem danych osobowych jest "Homelando" nieruchomości nad morzem, Tadeusz Javell z Siedzibą w 71-550 Szczecin, Królewicza Kazimierza 2G. NIP 955 241 41 41. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Uslug mogą być również zaufani partnerzy (Premium Partner) "Homelando" nieruchomości nad morzem.

2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
Za kontakt odpowiedzialny jest bezpośrednio właściciel firmy Pan Tadeusz Javell.
a) E-mail: it@homelando.pl, adres pocztowy jak administrator.
b) Poczta: Homelando, nieruchomości nad morzem, Królewicza Kazimierza 2G, 71-550 Szczecin.

3. Pochodzenie danych:
a) Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością jako biuro pośrednictwa w obrocie, jak również jako biuro w pośrednictwie kredytowania zakupu nieruchomości.

4. Rodzaj przetwarzania danych osobowych:
a) Do realizacji umowy niezbędne jest jedynie podanie adresu email oraz numeru telefonu kontaktowego. Brak zgody na przetwarzanie adresu email oraz numeru telefonu kontaktowego uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.
b) Ponadto użytkownik może dobrowolnie podać inne dane osobowe i adresowe.

5. Cel Przetwarzania danych:
a) Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

• świadczenia usług drogą elektroniczną,
• kontaktu między stronami transakcji,
• wystawiania dokumentów księgowych,
• obsługi zgłoszeń,
• kontaktu z biurami notarialnymi,
• obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.

6. Przekazywanie danych osobowych:
a) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez "Homelando" nieruchomości nad morzem oraz wybranych (Premium Partner) do realizacji zlecenia, umowy. b) Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów(np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym) etc.).

7. Czas przetwarzania danych osobowych:
a) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
b) Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
c) O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (Ustawa o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

8. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych:
Każdy użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, które jego dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
c) Usunięcia danych. Jeżeli usunięcie danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać to z rozwiązaniem umowy.
d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

• Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych-na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
• Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art.21 us.1 wobec przetwarzania-do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
• Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji (w tum profilowaniu).

Wszelkie zadania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do administratora: 1. Drogą elektroniczną na adres: it@homelando.pl
2. Na adres "Homelando" nieruchomości nad morzem ul. K. Królewicza 2G, 71-550 Szczecin.
3. Osobiście w siedzibie administratora

• Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania zadania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość zadań lub stopień skomplikowania wniosku) termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużenia terminu.
• Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest oplata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 10 złotych.
• Na odmowę podjęcia działań przysługuje skarga do organu nadzorczego.

10. Organ Nadzorczy i Skargi:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa